preloader

Ban Cố Vấn của ISCM là những giáo sư và nhà quản lý xuất sắc, đã và đang đảm nhiệm các trọng trách quan trọng trong chính phủ, trường đại học, và tập đoàn lớn. Các ý kiến đóng góp của ban cố vấn được chọn lọc và tiếp thu để đưa vào thực tiễn giảng dạy và nghiên cứu.

GS. TS. Nguyễn Đông Phong

GS. TS. Nguyễn Đông Phong

Chủ tịch Hội đồng Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

TS. Khuất Việt Hùng

TS. Khuất Việt Hùng

Phó Chủ tịch điều hành, Ủy ban ATGT Quốc gia Việt Nam