preloader

Hiện tại, Viện ISCM đang triển khai 3 chương trình đạo tạo Thạc Sĩ liên quan đến chủ đề quản lý đô thị thông minh và bền vững. Sinh viên sẽ theo học một trong ba hướng nghiên cứu liên quan đến (1) Quản Lý Đô Thị Thông Minh và Sáng Tạo; (2) Công nghệ và Sinh thái học con người; (3) Khoa học giao thông trong quản lý đô thị thông minh và bền vững. Sinh viên học một trong 3 ngành này sẽ cơ hội nhận được 2 bằng thạc sĩ, một từ viện ISCM của trường đại học UEH và một từ trường nước ngoài là đối tác đào tạo liên kết quốc tế của chương trình. Ngoài các chương trình đạo tạo Thạc Sĩ, Viện cũng triển khai chương trình đào tạo Tiến Sĩ và Sau Tiến Sĩ cho các nhà nghiên cứu trẻ.