preloader

Viện ISCM cung cấp các khóa học ngắn hạn liên quan đến nền tảng, nhân tố liên quan đến phát triển thành phố thông minh, cũng như các khóa học liên quan đến chuyển đổi số và ứng dụng trong nghệ trong đô thị. Các khóa học dành cho mọi đối tượng, với đội ngũ giảng viên là các giáo sư, chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước.