preloader

Viện ISCM đang triển khai nghiên cứu cùng với các đối tác trong nước và quốc tế các dự án liên quan đến việc đưa ra giải pháp thông minh, các mô hình quản lý và toán tối ưu trong nhiều lĩnh vực thuộc các phạm vi như quản lý và thiết kế đô thị, giao thông tiên tiến, phân tích dữ liệu lớn và học máy trong quản lý đô thị, du lịch xanh và bền vững, quản lý rác thải dựa trên nền tảng công nghệ, an toàn giao thông cho cộng đồng và cho trường học.

Dự án Hiện tại